En què consisteix

Els principals objectius

  • 14.1 D’aquí a 2025, prevenir i reduir significativament la contaminació marina de tot tipus, en particular la produïda per activitats terrestres, inclosos els detritus marins i la pol·lució per nutrients
  • 14.2 D’aquí a 2020, gestionar i protegir sosteniblement els ecosistemes marins i costaners per evitar efectes adversos importants, fins i tot enfortint la seva resiliència, i adoptar mesures per restaurar per tal de restablir la salut i la productivitat dels oceans
  • 14.3 Minimitzar i abordar els efectes de l’acidificació dels oceans, fins i tot mitjançant una major cooperació científica a tots els nivells
  • 14.4 D’aquí a 2020, reglamentar eficaçment l’explotació pesquera i posar fi a la pesca excessiva, la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada i les pràctiques pesqueres destructives, i aplicar plans de gestió amb fonament científic per tal de restablir les poblacions de peixos en el termini més breu possible, al menys assolint nivells que puguin produir el màxim rendiment sostenible d’acord amb les seves característiques biològiques
  • 14.5 D’aquí a 2020, conservar al menys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica disponible
  • 14.6 D’aquí a 2020, prohibir certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a la sobrecapacitat i la pesca excessiva, eliminar les subvencions que contribueixen a la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada i abstenir d’introduir noves subvencions d’aquesta índole, reconeixent que la negociació sobre les subvencions a la pesca en el marc de l’Organització Mundial de Comerç ha d’incloure un tracte especial i diferenciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament i els països menys avançats ¹
  • 14.7 D’aquí a 2030, augmentar els beneficis econòmics que els petits Estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats obtenen de l’ús sostenible dels recursos marins, en particular mitjançant la gestió sostenible de la pesca, l’aqüicultura i el turisme
  • 14a Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capacitat de recerca i transferir tecnologia marina, tenint en compte els Criteris i Directrius per a la Transferència de Tecnologia Marina de la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental, per tal de millorar la salut dels oceans i potenciar la contribució de la biodiversitat marina a el desenvolupament dels països en desenvolupament, en particular els petits Estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats
  • 14.b Facilitar l’accés dels pescadors artesanals als recursos marins i els mercats
  • 14.c Millorar la conservació i l’ús sostenible dels oceans i els seus recursos aplicant el dret internacional reflectit en la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret de la Mar, que constitueix el marc jurídic per a la conservació i la utilització sostenible dels oceans i seus recursos, com es recorda en el paràgraf 158 de el document «el futur que volem»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *